Algemene Voorwaarden Hoogmeer Bouwkundig Ontwerp en Advies

Op alle werkzaamheden en offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten die Hoogmeer Bouwkundig Ontwerp en Advies aangaat met haar opdrachtgever(s) is van toepassing ‘De Nieuwe Regeling 2011’ (DNR 2011).

De DNR 2011 zijn standaard voorwaarden die de rechtsverhouding tussen opdrachtgever enerzijds en de architect, ingenieur en/of adviseur anderzijds regelt.

De volgende voorwaarden maken in ieder geval onderdeel uit van de met Hoogmeer Bouwkundig Ontwerp en Advies te sluiten overeenkomst van opdracht:

Gestandhouding offerte

Hoogmeer Bouwkundig Ontwerp en Advies kan niet aan een uitgebrachte offerte of gedane aanbieding worden gehouden, indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte en/of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Facturering en betalingstermijn

Facturering in principe tweewekelijks/ naar rato van geleverd werk/ per fase achteraf conform de offerte, waarbij het factuurbedrag wordt verhoogd met omzetbelasting en eventuele heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Betalingstermijn binnen veertien dagen na factuurdatum per bank.

CAR-verzekering 

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat een CAR-verzekering (“Construction Allrisk”), als bedoeld in de DNR 2011, wordt afgesloten wanneer bouwprojecten tot uitvoering worden gebracht.

In praktische zin: Indien met een (hoofd)aannemer wordt gebouwd dient de aannemer deze verzekering af te sluiten, indien in eigen beheer wordt gebouwd dient de opdrachtgever deze verzekering zelf af te sluiten.

Projectreferentie 

Hoogmeer Bouwkundig Ontwerp en Advies houdt zich het recht voor om het project en de vervaardigde werkzaamheden te gebruiken als referentie voor acquisitiedoeleinden en als voorbeeld op internetsites.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Hoogmeer Bouwkundig Ontwerp heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Centraal Beheer (onderdeel van Achmea), gevestigd te Apeldoorn. Deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering is van toepassing op alle door Hoogmeer uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden, en dekt de schade (tot een bepaald maximum) die ontstaan als gevolg van beroepsfouten.

Deze voorwaarden zijn geactualiseerd per 5-03-2021.